حاشیه علفی یا چند ساله ، نکات انتخاب گیاه و کاشت

بنابراین مرز چند ساله شما با مقادیر لازم خاک مواد غذایی گیاه و در صورت لزوم شن زهکشی تهیه می شود. بعدی چیست؟ انتخاب گیاه هنگامی که این روند را…

Continue Reading حاشیه علفی یا چند ساله ، نکات انتخاب گیاه و کاشت